Polski Zespół Humanitarny
W 2019 roku realizowaliśmy projekt finansowany ze środków Senatu RP. W ramach projektu wypłaciliśmy 150 zapomóg najbiedniejszym mieszkańcom Lagodechi i Achalciche w Gruzji – osobom o polskich korzeniach, oraz ich gruzińskim sąsiadom, jak również organizowaliśmy badania lekarskie wraz z dystrybucją nieodpłatnych leków. Pomoc medyczną otrzymało ponad 200 potrzebujących osób. Historia Polonii gruzińskiej jest długa. Pierwsi zesłańcy trafili na Kaukaz już po powstaniu kościuszkowskim. Zsyłani byli do służby w garnizonach kaukaskich, bez prawa powrotu do Europy. Następni trafiali tam za udział w kolejnych powstaniach – listopadowym, styczniowym, zsyłana była młodzież działająca w organizacjach patriotycznych. Z czasem ściągali swoje rodziny, lub zawierali małżeństwa z miejscowymi dziewczynami. W ich pamięci o polskich przodkach zostało niewiele – ot – “pradziad pochodził spod Krakowa, zesłali go w 1832 roku”. Gruzja jest jednym z najbiedniejszych krajów które odzyskały niepodległość po rozpadzie Związku Sowieckiego. Wojna domowa i agresja Rosji uniemożliwiły rozwój tej niegdyś najbogatszej republice radzieckiej. Młodzi ludzie uciekają do większych miast, wyjeżdżają z Gruzji, a starsi, schorowani, nie są w stanie żyć na poziomie, który my uznalibyśmy za godny…